منوی دسته بندی
ثبت نام

دفاتر دولتی

ردیفنام شهرستاننام دفترتلفن تماسنشانی کدپستی
۱گرگانباجه اداره کل گرگان ۳۲۲۲۲۳۲۳خ شهید بهشتی جنب بانک ملی۴۹۱۵۶۶۶۷۶۶
۲گرگانباجه مرکزی ۳۲۱۳۹۰۶۰خ پارک شهر۴۹۱۴۷۴۷۸۱۱
۳گرگان دفتر پست ولیعصر۳۲۳۴۱۳۳۸خ ولیعصر عدالت ۲۸۴۹۱۵۶۶۶۷۶۶
۴گنبدکاووساداره پست شهرستان۳۳۲۲۴۰۰۰خ شهید باهنر -اداره پست مرکزی۴۹۷۱۶۳۴۹۱۳
۵آزادشهراداره پست شهرستان۳۵۷۳۴۳۶۳آزادشهر-خیابان شهید بهشتی ۴۹۶۱۷۳۳۹۸۸
۶کردکویاداره پست شهرستان۳۴۳۴۳۰۵۵فلکه شهرداری۴۸۸۱۶۳۷۱۹۵
۷آق قلااداره پست شهرستان۳۴۵۲۸۳۱۳آق قلا  خ  اترک ششم۴۹۳۱۶۳۵۵۳۹
۸بندرگزاداره پست شهرستان۳۴۳۶۶۳۶۴بندرگز . خ پاسداران شرقی۴۸۷۱۶۱۴۱۱۳
۹رامیاناداره پست شهرستان۳۵۵۵۲۱۵۴فردوسی ۷ جنب آموزش وپرورش۴۹۵۱۸۱۷۱۱۶
۱۰رامیاندفتر پست خانببین۳۵۵۶۲۲۰۵خ امام خمینی روبروی کارخانه رب۴۹۵۳۱۵۹۸۶۵
۱۱علی آبادکتول اداره پست شهرستان۳۴۲۲۲۲۴۴خیابان طالقانی شمالی ۴۹۴۱۹۶۶۱۶۵
۱۲علی آبادکتول دفتر پست فاضل اباد۳۴۲۶۲۵۵۵خیابان امام رضا – رضوان ۱۲۴۹۴۱۱۳۴۵۸۸
۱۳ترکمناداره پست شهرستان۳۴۴۲۲۱۹۹خ-شهرداری۴۸۹۱۷۱۳۷۹۳
۱۴مینودشتاداره پست شهرستان۳۵۲۲۳۰۰۹خیابان پاسداران۴۹۸۱۶۳۴۸۳۱
۱۵کلاله اداره پست شهرستان۳۵۴۴۷۳۶۶کلاله خ امام خمینی شمالی جنب کمیته امداد۴۹۹۱۷۳۸۴۹۸
۱۶مراوه تپهاداره پست شهرستان۳۵۴۵۲۳۵۵مراوه تپه خ شهید مدنی۴۹۹۷۱۴۶۹۴۸
۱۷گمیشاناداره پست شهرستان۳۴۴۶۲۵۵۵گمیشان میدان امام خمینی خ امام خمینی جنب شهرداری۴۸۹۶۱۴۶۶۹۳
۱۸گمیشاندفتر پست سیمین شهر۳۴۴۷۲۴۴۴محله بناور بعداز پل خ آزادی۴۸۹۷۱۳۸۶۶۹
۱۹گالیکشاداره پست شهرستان۳۵۸۳۰۳۱۲خ شهیدقندی۴۹۸۳۱۴۷۸۸۹